Hobärghorn / Hohberghorn - 4219, culmen - Valais E - Pennine Alps E - Switzerland

Hobärghorn / Hohberghorn

Valais E - Pennine Alps E - Switzerland

4219 m

Information
Source

Première en août 1869 par R.B. Heathcote, Franz Binner, Peter Perren et Peter Taugwalder (fils).