Sant Cugat - 1328, culmen - Catalan ranges - Spain

Sant Cugat

Catalan ranges - Spain

1328 m