Stok Kangri - 6123, culmen - India

Stok Kangri

India

6123 m