Pahne Hesar - 3375, culmen - Iran

Pahne Hesar

Iran

3375 m