Middle Teton - 3903, culmen - United States
Middle Teton

Middle Teton

États-Unis - United States

3903 m