Whiteside Mountain - 1300, culmen - United States
Whiteside Mountain

Whiteside Mountain

États-Unis - United States

1300 m