Annapurna IV - 7525, culmen - Nepal
Annapurna IV

Annapurna IV

Nepal

7525 m