Mount Amos - 454, culmen - Australia
Mount Amos

Mount Amos

Australia

454 m