Skagadalshytta - 1355, hut - Norway
Skagadalshytta

Skagadalshytta

Norway

1355 m