Lhasharma - 6412, culmen - Nepal
Lhasharma

Lhasharma

Nepal

6412 m