Pankar Himal - 6264, culmen - China
Pankar Himal

Pankar Himal

China

6264 m