Kijimadake - 1321, culmen - Japan
Kijimadake

Kijimadake

Japan

1321 m