Djanghi-Tau / Djangha / Джангитау / ჯანღა - 5074, culmen - Georgia
Djanghi-Tau / Djangha / Джангитау / ჯანღა

Djanghi-Tau / Djangha / Джангитау / ჯანღა

Georgia

5074 m