Otovitshki Vrah - 2696, culmen - Bulgaria
Otovitshki Vrah

Otovitshki Vrah

Bulgaria

2696 m