Gruda - 2302, culmen - Montenegro
Gruda

Gruda

Montenegro

2302 m