Iodake (硫黄岳) - 2760, culmen - Japan
Iodake (硫黄岳)

Iodake (硫黄岳)

Japan

2760 m