Nishi Tengudake (西天狗岳) - 2646, culmen - Japan
Nishi Tengudake (西天狗岳)

Nishi Tengudake (西天狗岳)

Japan

2646 m