Higashi Tengudake (東天狗岳) - 2645, culmen - Japan
Higashi Tengudake (東天狗岳)

Higashi Tengudake (東天狗岳)

Japan

2645 m